Projekty

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Garant: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je „Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania“, čím korešponduje so špecifickým cieľom výzvy 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Projekt sa zameriava na rozšírenie vedomostí a kompetencií vzdelávania v študijných odboroch krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra a záhradníctvo.
Druh projektu:OP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:Dekanát FZKI (FZKI), Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Katedra biotechniky zelene (FZKI), Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI), Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI), Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.metodický riešiteľ