Projekty

Hodnotenie výkonov miestnych samospráv

Garant: Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.

Základní informace
   
      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vhodný systém merania a riadenia výkonnosti akejkoľvek organizácie predstavuje významnú konkurenčnú výhodu. Aj verejná správa, hoci nie je zameraná na dosahovanie zisku, by sa mala správať efektívne a hľadať možnosti zvyšovania kvality procesov. Práve pri meraní výkonnosti procesov dochádza ku skĺbeniu troch základných pojmov – kvalita, výkonnosť a produktivita. Základným cieľom projektu je návrh metodických prístupov k meraniu výkonov miestnych samospráv v závislosti od veľkosti obce a vytvorenie návrhu štandardov pre systém merania a riadenia výkonov miestnych samospráv. Vytvorené štandardy pre systém merania a riadenia kvality miestnych samospráv budú predstavovať základ pre zavádzanie filozofie projektu MF SR „Hodnota za peniaze“ na miestnej úrovni.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra matematiky (FEM)
Identifikace projektu:
1/0407/18 - UKF
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
zástupca garanta na UKF
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD.
riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD.riešiteľ