Projekty

Molekulárno-genetická analýza genómu a proteómu obilnín a olejnín.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je analyzovať genóm a proteóm niektorých cereálií, pseudocereálií a olejniny molekulárnymi markermi. Identifikované a charakterizované budú nové, doteraz neznáme a nepopísané vysokomolekulové a nízkomolekulové glutenínové podjednotky, ktoré kladne ovplyvňujú technologickú kvalitu zrna. Detegovaný bude lunazínový gén a jeho peptid s antioxidačnou aktivitou. Proteomické analýzy polymorfizmu a zloženia zásobných bielkovín budú v projekte doplnené o 2-DE analýzy a analýzy bielkovín a peptidov pomocou hmotnostnej spetrometrie MALDI-TOF-MS. Riešenie projektu smeruje k získaniu nových originálnych poznatkov z oblasti hospodársky významných génov a ich produktov pre MAS rastlín.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:1/0447/16
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:01. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0