Projekty

Edukačné dokumenty pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní

Garant: Ing. Karol Šinka, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Účinná ochrana voči čoraz častejším výskytom extrémov počasia, vrátane povodňových situácií (súvisiacich bezpochybne i s klimatickou zmenou) ohrozujúcich obyvateľstvo a spôsobujúcich nemalé škody v rôznych odvetviach národného hospodárstva, nás núti poznať a špecifikovať rôzne procesy (hydrologické, erózne a pod.) prebiehajúce v krajinnom priestore. Efektívnym nástrojom analýz, syntéz i interpretácií týchto procesov je geografický informačný systém, ktorých učebné dokumenty sú v súčasnosti nepostačujúco zastúpené, predovšetkým so zreteľom na manažment (ochranu) pôdy a vody v krajine. Preto kladieme dôraz a chceme sa pokúsiť o vytvorenie nových, podrobných edukačných dokumentov pre oblasť geografických informačných systémov v priestorovom plánovaní.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:043SPU-4/2016
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Andrea Matuškovičováadministratíva
Ing. Karol Šinka, PhD.vedúci
Ing. Ľubomír Konc, PhD.rieštieľ
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.zástupca
Ing. Mária Tárníková, PhD.riešiteľ