Projekty

Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu a prevencii civilizačných chorení

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Moderné biotechnológie sú úzko prepojené s nutričným výskumom zameraným na dizajnovanie fytonutrientov,bioaktívnych látok alebo antioxidantov, ktoré môžu byť účinnými prírodnými terapeutickými prostriedkami na prevenciu a liečbu reprodukčných ochorení vrátane nádorov, neplodnosti a elimináciu negatívnych faktorov prostredia. Cieľom projektu je skúmanie účinkov fytonutrientov rastlín, tradičných a netradičných druhov ovocia a ich vnútrobunkových mechanizmov prostredníctvom hodnotenia bunkovej viability, sekrečnej aktivity, proliferácie a apoptózy na úrovni proteínov, génov a receptorov. Pridanou hodnotou projektu bude potenciálne využitie fytonutrientov rastlín resp. ovocia pre zlepšenie reprodukčného zdravia konzumenta ako aj v prevencii civilizačných ochorení
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:1/0266/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2023
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0