Projekty

Hodnotenie dopadov Programu rozvoja vidieka na ekonomiku Slovenska

Garant: Ing. Eva Bieleková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom tohto projektu je zhodnotiť a kvantifikovať prínos Programu rozvoja vidieka (PRV) pre slovenskú ekonomiku. Konkrétne budeme kvantifikovať vplyv investičnej podpory na hrubú pridanú hodnotu poľnohospodárskych podnikov, zamestnanosť, produktivitu, zisk pred zdanením a výsledok hospodárenia, na životné prostredie, biodiverzitu a rozvoj vidieka pomocou kombinácie metód Propensity score matching a Difference-in-Differences.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra hospodárskej politiky (FEM)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0768/20
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0