Projekty

Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo

Garant: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je zabezpečiť inováciu vzdelávacieho procesu a rozšírenie poznatkov o najnovšie informácie vybranej oblasti zamerania. Výstupom z projektu okrem učebnice a študijných podkladov budú aj modely, ktoré budú jednoznačne prínosom pre praktickejšie pochopenie problematiky. Pre tento účel sa inovuje aj predmetová ponuka a to nielen pre technické, ale aj agronomické a biologické fakulty. Dosiahnutie týchto cieľov zabezpečí pružný výučbový systém s praktickými ukážkami a modelmi na jednej strane, a študijnou literatúrou a učebnicou na druhej. Atraktívnosť nových predmetov sa dosiahne novou formou výučby, pútavou študijnou literatúrou. Dosiahnuté výsledky v praktických podmienkach napomôžu kvalite prezentovanej výučby týkajúce sa oblasti vinárstva a vinohradníctva.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 01. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0