Projekty

Molekulárna identifikácia, diferenciácia a charakteristika genotypov pšenice a jačmeňa z hľadiska ich genetickej diverzity

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo identifikovať, diferencovať a charakterizovať genotypy pšenice a jačmeňa pomocou biochemických metód na základe polymorfizmu bielkovín a DNA, zodpovedné za genetickú diverzitu obilovín. Aplikované boli predovšetkým elektroforetické metódy, imunochemické metódy a metódy molekulárnej biológie. Mapovanie genetických markerov na úrovni DNA sa realizovalo pomocou multiplexnej PCR analýzy. Mikrosatelitnými markermi boli identifikované a diferencované genotypy pšenice. Polymorfizmus bielkovín hodnotený na základe elektroforetických profilov HMW glutenínových podjednotiek bol využitý pre detekciu pravosti odrody a pre predikciu kvality zrna. Celiakálne aktivne bielkoviny boli detegované imunochemickou analýzou v širokom sortimente cereálií a pseudocereálií. Genetická variabilita genotypov pšenice a jačmeňa bola vyhodnotená matematicko--štatistickými metódami. Genetické vzťahy medzi analyzovanými genotypmi boli študované pomocou zostrojeného dendrogramu.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:132/05310
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0