Projekty

Návrh metód experimentálneho overovania a simulácie parametrov a vlastností klzných uzlov poľnohospodárskych strojov

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Spracovaná metodika experimentu, technická dokumentácia nadstavby skúšobného zariadenia Tribotestor, realizácia modelu skúšobnej hlavy skúšobného zariadenia Tribotestor pre oblasť hydrodynamického mazania, funkčné odskúšanie skúšobnej hlavy, overenie metodiky na skúšobných vzorkách so štatistickým vyhodnotením experimentu.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikácia projektu:148/03110
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0