Projekty

Analýza transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch

Garant: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa zaoberá štúdiom transportu tepla a vlhkosti v biologických poľnohospodárskych materiáloch. Základom je meranie termofyzikálnych veličín poľnohospodárskych biologických materiálov (obilnej masy, resp. iných poľnohospodárskych plodín) ako sú merná tepelná kapacita, koeficient tepelnej a teplotnej vodivosti a skúmanie sorpčných vlastností. Následná analýza prebiehajúcich transportných procesov umožňuje sledovať charakter fyziologických procesov prebiehajúcich v skladovanej obilnej mase. Výsledkom je výrazné ovplyvnenie kvality skladovaného zrna. Cieľom predkladaného projektu je experimentálne získanie termofyzikálnych parametrov skladovanej obilnej masy rozličného botanického druhu, matematický popis transportných javov a modelovanie reálnych procesov, ktoré prebiehajú v obilnej mase. Riešenie danej problematiky úzko súvisí s technológiou skladovania obilnín a má priamy impakt na kvalitu základného článku potravinového reťazca.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:
95/03180
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0