Projekty

Kreovanie študijného programu inžinierského stupňa v odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii.

Garant: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:3/2061/04
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0