Projekty

Výskum tribologických vlastností biologicky odbúrateľných olejov v oblasti klzných uložení so zameraním na poľnohospodársku techniku.

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Analýza experimentálnych metód a vývoj nadstavby skúšobného zariadenia na meranie tribologických vlastností klzných uzlov poľnohospodárskej techniky v podmienkach abrazívneho opotrebenia. Stavba experimentálneho zariadenia s praktickou realizáciou experimentov. Spracovanie výsledkov experimentov s využitím štatistických metód a počítačovej techniky. Simulácia zaťaženia a správania sa klznej dvojice. Závery a odporúčania pre prax
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikácia projektu:1/3480/06
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0