Projekty

Štúdium fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov v technologickom proces a ich uplatnenie pri hodnotení kvality potravín.

Garant: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa zaoberá meraním fyzikálnych vlastností potravín a nespracovaných potravinárskych materiálov (potravinových zdrojov) a skúmaním fyzikálnych procesov, ktoré prebiehajú v týchto materiáloch v technologickom procese. Projekt je zameraný na experimentálne skúmanie elektrických, tepelných, sorpčných, štruktúrnych a vlhkostných vlastností vybraných potravinárskych materiálov, popis fázových prechodov, dehydratácie, tepelnej degradácie a ďalších fyzikálnych procesov prebiehajúcich v materiáloch. Výsledkom riešenia projektu je posúdenie vplyvu analyzovaných procesov na kvalitu a bezpečnosť potravín a potravinárskych materiálov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Technická fakulta
Identifikácia projektu:
1/3471/06
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0
Počet výsledkov projektu:
40