Projekty

Vypracovanie moderných vysokoškolských učebných textov v písomnej, elektronickej a multimediálnej forme vrátane didaktických prostriedkov na tému "Výživa ľudí a hodnotenie stavu výživy" pre študentov SPU v Nitre a ŠO HP na UVL v Košiciach.

Garant: MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je zabezpečenie učebných textov (učebnice), elektronickej (e-book), multimediálnej forme (CD-ROM, DVD) a ďalších didaktických pomôcok (anatomické modely, schémy, filmy) k štúdiu a výučbe študentov z problematiky hodnotenia stavu výživy, fyziológie a patológie výživy ľudí pre študentov SPU v Nitre, UVL v Košiciach. Vypracovaný materiál zabezpečí študijnú literatúru aj pre študentov a odbornú verejnosť, nakoľko takéto literatúra v súčasnej dobe absentuje aj v odboroch humánnej medicíny. Riešená problematika a jej začlenenie do vzdelávacieho procesu je nevyhnutná vzhľadom k vysokej aktuálnosti pre hodnotenie stavu výživy na Slovensku, pretože v dôsledku nesprávnej výživy už od útleho veku zaznamenávame nárast závažných ochorení (obezita, srdcovo-cievne ochorenia, rakovina).
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Identifikácia projektu:
3/5082/07
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0