Projekty

Mikroštruktúrne vlastnosti rastlinných tkanív.

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa bude zaoberať hodnotením materiálových vlastností rastlinných tkanív najmä zemiakov a jabĺk rôznych odrôd vo vzťahu k ich štruktúrnym, fraktálnym, elektrickým, tepelným a senzorickým parametrom v závislosti od dlhodobého skladovania a hodnotením tvaru listov rastlín. Predpokladá sa kvantitatívne hodnotenie štruktúrnych vlastností rastlinných tkanív pomocou digitálneho spracovania mikroskopových obrazov, obrazovej analýzy, fraktálnej analýzy a počítačového modelovania. Predpokladá sa skúmanie zmien elektrických a termofyzikálnych parametrov rastlinných tkanív a ultrazvukové skenovanie tkaniva. Senzorickou analýzou budú stanovené štruktúrne senzorické deskriptory, ktoré zadefinujú kvalitatívne parametre rastlinných pletív. Vzájomná korelácia fraktálnych, fyzikálnych a senzorických parametrov umožní komplexné hodnotenie kvality tkaniva. Využitie počítačového spracovania obrazu, fraktálnej analýzy štruktúry tkanív a modelovania predstavuje moderný, pohodlný a rýchly spôsob hodnotenia kvality tkanív, a v spolupráci s metódami merania fyzikálnych parametrov a deskriptorov umožní vytvoriť webovú databázu korelovaných hodnôt, umožňujúcu komplexne stanoviť štruktúrne vlastnosti tkaniva, a tým aj jeho kvalitu, v spolupráci s mobilným zariadením priamo v teréne.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Technická fakulta
Identifikácia projektu:1/4400/07
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:38