Projekty

Výskum kľúčových parametrov klzných uložení mazaných ekologickými olejmi.

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom projektu je analýza možností využitia rôznych biologicky odbúrateľných olejov a mazív v oblasti poľnohospodárskej techniky so zameraním do klzných sústav a hydraulických systémov. Cieľom výskumu je štúdium tribologických vlastností skúmaných olejov a mazív s vytvorením databázy a poradia vhodnosti uplatnenia skúmaných olejov a mazív určených pre poľnohospodársku techniku pracujúcu v poľných podmienkach.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikácia projektu:1/0008/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0