Projekty

Genetické hodnotenie plodnosti hovädzieho dobytka.

Garant: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou vedeckého projektu je genetické hodnotenie sledovaných reprodukčných ukazovateľov hovädzieho dobytka v Slovenskej republike. Základom genetického hodnotenia je odhad genetických parametrov a plemenných hodnôt v populáciách holštajnského, slovenského strakatého a slovenského pinzgauského plemena s možnosťou využitia DNA analýz na stanovenie genetických markerov a QTL zameraných na ukazovatele plodnosti a ostatné ukazovatele s významným vzťahom k plodnosti dobytka. Projekt rieši návrh a vytvorenie špecifických indexov plodnosti v jednotlivých populáciách hovädzieho dobytka so zabudovaním týchto indexov do komplexných selekčných indexov používaných na Slovensku. Navrhnutie metód a postupov genetického hodnotenia plodnosti zvierat v populáciách hovädzieho dobytka v Slovenskej republike poskytne možnosť efektívnejšej selekcie zvierat a kvalitnejší predpokladaný vstup do medzinárodného genetického hodnotenia hovädzieho dobytka (Interbull).
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Identifikácia projektu:
1/0769/09
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0