Projekty

Genetické a molekulárne markery kvality cereálií a pseudocereálií.

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kvalita cereálií (pšenica letná, tvrdá, špaldová, jačmeň, raž, tritikale, ovos) a pseudocereálií (pohánka, láskavec) bola hodnotená pomocou bielkovinových a DNA markerov. Polymorfizmus bielkovín bol hodnotený na základe elektroforetických profilov HMW-GS v SDS-PAGE, 1B3 bloku A-PAGE pšenice, hordeínov a esteráz jačmeňa. Mapovanie genetických markerov na úrovni DNA sa realizovalo fluorescenčne značenými mikrosatelitnými markermi (EST), retrotranspozónami (IRAP) a génovými perfektnými markermi (gény výšky rastliny, jarovizácie, tvrdosti zrna, fotoperiodicity). Aplikáciou UPGMA algoritmu sa determinovali genetické vzťahy medzi jednotlivými druhmi cereálií a pseudocereálií. Celiakálne aktivne bielkoviny boli detegované imunochemickou metódou (Elisa), 2DE PAGE mapami, meraním CD spektier a in vitro gastro-duodenálnym trávením zásobných bielkovín v sortimente cereálií, pseudocereálií a strukoviny.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Identifikácia projektu:1/0471/09
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:7