Projekty

Využitie fyzikálnych vlastností potravinárskych materiálov pri hodnotení kvality potravín

Garant: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá možnosťami využitia fyzikálnych vlastností potravín a potravinárskych materiálov - potravinových zdrojov pri posudzovaní kvality finálnych produktov. Projekt je zameraný na experimentálne skúmanie elektrických, tepelných, sorpčných, štruktúrnych, vlhkostných, reologických a iných fyzikálnych vlastností vybraných potravinárskych materiálov, popis fázových prechodov, procesov dehydratácie, tepelnej degradácie a ďalších fyzikálnych procesov prebiehajúcich v materiáloch. Výsledkom riešenia projektu je posúdenie vplyvu analyzovaných procesov na kvalitu a bezpečnosť potravín a potravinárskych materiálov.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:
1/0829/09
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0