Projekty

Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základní informace
   
   
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pre trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo na regionálnej úrovni je nevyhnutné efektívne riadenie materiálových tokov. Jedným z cieľov výskumného projektu je spracovanie a overenie metodiky na zisťovanie potenciálu týchto tokov na základe pravidelného monitoringu súčasného stavu v nakladaní s komunálnym odpadom (KO) v danom regióne a uskutočnenia kvantitatívnych analýz skladby KO z obcí s vidieckou zástavbou, ktoré budú reprezentatívne vo vzťahu k referenčnému záujmovému územiu, ktorým je modelové združenie obcí. Ďalším dôležitým cieľom je vypracovanie zásad efektívneho manažmentu odpadov pre spomínané obecné združenie a minimalizácia ich negatívnych dopadov na životné prostredie. Súčasťou výstupu projektu bude aj návrh optimálneho systému separovaného zberu s dôrazom na riešenie lokálneho systému zberu biologicky rozložiteľných KO a systému poplatkov za KO. Výsledný model bude použiteľný pre regionálne združenia obcí s vidieckou zástavbou.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:
1/0711/11
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:6
Počet výsledků na projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
spoluriešiteľ
zástupca vedúceho projektu
vedúci projektu
spoluriešiteľ
zástupca vedúceho projektu