Projekty

Zloženie tuhého komunálneho odpadu a jeho vplyv na ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť odpadového hospodárstva

Garant: Ing. Anna Báreková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
Výsledky   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Pre trvalo udržateľné odpadové hospodárstvo na regionálnej úrovni je nevyhnutné efektívne riadenie materiálových tokov. Jedným z cieľov výskumného projektu je spracovanie a overenie metodiky na zisťovanie potenciálu týchto tokov na základe pravidelného monitoringu súčasného stavu v nakladaní s komunálnym odpadom (KO) v danom regióne a uskutočnenia kvantitatívnych analýz skladby KO z obcí s vidieckou zástavbou, ktoré budú reprezentatívne vo vzťahu k referenčnému záujmovému územiu, ktorým je modelové združenie obcí. Ďalším dôležitým cieľom je vypracovanie zásad efektívneho manažmentu odpadov pre spomínané obecné združenie a minimalizácia ich negatívnych dopadov na životné prostredie. Súčasťou výstupu projektu bude aj návrh optimálneho systému separovaného zberu s dôrazom na riešenie lokálneho systému zberu biologicky rozložiteľných KO a systému poplatkov za KO. Výsledný model bude použiteľný pre regionálne združenia obcí s vidieckou zástavbou.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikácia projektu:
1/0711/11
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
6
Počet výsledkov projektu:
9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
spoluriešiteľ
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
spoluriešiteľ
zástupca vedúceho projektu
Ing. Anna Báreková, PhD.vedúci projektu
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
spoluriešiteľ
zástupca vedúceho projektu