Projekty

Vplyv vegetácie na ochranu pôdy a vodný režim krajiny

Garant: prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Výsledky   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na analýzu parametrov pôdy a identifikáciu degradačných účinkov na pôde (erózia, úbytok organickej hmoty, zhutnenie, ) ako aj rizikových prejavov v malom povodí, na základe sledovania interakcií spôsobu využívania pôdy, vplyvu vlastností a funkcií vegetačného krytu pôdy a vodného režimu krajiny, s využitím metód diaľkového prieskumu zeme, uplatňovaných v komplexných pozemkových úpravách. V navrhovaných opatreniach ide o riešenia pre dosiahnutie zadržiavania vody v krajine, zníženie erózie pôdy (vodnej, veternej), podporu ekologickej stability krajiny a zvýšenie prírodnej rozmanitosti na poľnohospodársky využívanej pôde.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Identifikace projektu:1/0974/11
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2011
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
11
Počet výsledků na projektu:
64

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
spoluriešiteľ
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
spoluriešiteľ
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.zástupca vedúceho projektu
Ing. Tomáš Urban, PhD.
spoluriešiteľ
Ing. Jana Urbanová, PhD.spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ
Ing. Karol Šinka, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Anna Streďanská, PhD.vedúci projektu
spoluriešiteľ