Projekty

Minimalizácia rizík faktorov prostredia v objektoch živočíšnej produkcie

Garant: doc. Ing. Ingrid Karandušovská, PhD.

Základné informácie
      
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Cieľom projektu je hodnotiť kvalitu prostredia objektov živočíšnej výroby za účelom identifikácie rizík a hľadania inovatívnych možností minimalizácie ohrození z hľadiska pracovného prostredia obsluhujúceho personálu,životných podmienok zvierat a okolitej krajiny. Objektom výskumu bude návrh vedecky zdôvodnených modifikácií stavebno-technologických prvkov hospodárskych objektov ovplyvňujúcich prostredie vrátane systémov vetrania a iných zariadení na úpravu vzduchu. Exaktné merania sa uskutočnia v laboratórnych podmienkach veterného tunela.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Identifikácia projektu:1/0575/14
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
12
Počet výsledkov projektu:
21

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
vedúci projektu
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.zástupca vedúceho projektu
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
riešitel
doc. Ing. Martin Olejár, PhD.riešitel
Ing. Milada Balková, PhD.
riešitel
riešitel
riešitel
Ing. Katarína Kollárová, PhD.
riešitel
riešitel
riešitel
riešitel
riešitel