Projekty

Inovácia vzdelávacieho procesu s dôrazom na dostupnosť a unifikovaný prístup k informáciám a prostriedkom IKT pre rôzne kategórie používateľov

Garant: Ing. Eva Oláhová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skvalitnenie vzdelávacieho procesu a ďalšieho zvýšenia stupňa integrácie študentov so zdravotným postihnutím do edukačného procesu v priamej, resp. nepriamej výučbe využitím prostriedkov IKT a sprístupnením digitalizovaného spracovania študijných materiálov vo forme online kurzov a učebných textov ako i poskytnutím hardvérových prostriedkov pre ich používanie a prácu.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Centrum informačných technológií (FEM)
Identifikácia projektu:008SPU-4/2014
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:10. 05. 2013
Dátum ukončenia projektu:10. 05. 2013
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0