Projekty

Analýza emisií oxidu dusného z poľnohospodársky využívaných pôd a návrh opatrení na ich redukciu

Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kontinuálny výskum emisií oxidu dusného (N2O) z poľnohospodárskych pôd SR trvale absentuje, i napriek tomu, že poľnohospodárstvo je jeho hlavným producentom v celkovej bilancií skleníkových plynov. Do akej miery procesy nitrifikácie a denitrifikácie prispievajú k emisiám N2O závisí od klímy, pôdnych vlastností a poľnohospodárskeho manažmentu, teda od environmentálnych a antropogénnych faktorov.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracovisko:Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Identifikácia projektu:0512-12
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2017
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0