Projekty

Ekonomika a manažment verejných služieb

Garant: Ing. Eva Balážová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa viaže k predmetu Ekonomika a manažment verejných služieb.K predmetu neexistuje ucelená vysokoškolská učebnica ani v slovenskom a ani v anglickom jazyku. Učebnica bude obsahovať dve časti - prvá časť bude pojednávať o teoretických prístupoch k problematike a druhá časť --praktikum- bude obsahovať interaktívne cvičenia, semináre a best practices (najlepšie príklady z praxe). Ďalšími výstupmi v rámci projektu budú zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie zameranej na problematiku zabezpečovania a poskytovania verejných služieb verejnými a súkromnými poskytovateľmi, vedecké a odborné práce publikované v nekarentovaných vedeckých a odborných časopisoch a recenzovaných vedeckých zborníkoch, praktický workshop a aktivita pre študentov "Letná škola samosprávy".
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikace projektu:031SPU-4/2013
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.riešiteľ