Projekty

Vidiecka univerzita tretieho veku

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt prezentuje inovatívny model vzdelávania seniorov, ktorý zvyšuje dostupnosť záujmového vzdelávania pre seniorov žijúcich vo vidieckych komunitách. Obsahová štruktúra VUTV je rozdelená do troch kľúčových tematických okruhov Kvalita života seniorov na vidieku, Hospodárenie na vidieku a Civilizačná gramotnosť seniorov na vidieku, v rámci ktorých budú pripravené jednotlivé vzdelávacie produkty. SPU v Nitre pri realizácii projektu vychádza z poznatkov získaných z dlhodobej vedecko-výskumnej i vzdelávacej činnosti orientovanej na problematiku rozvoja vidieka a reflektuje tak aktuálne potreby seniorov na vidieku.
Druh projektu:
OP Ľudské zdroje ()
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Identifikácia projektu:
26120130029
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
19. 08. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2015
Počet pracovníkov projektu:
69
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:69

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.garant obsahu a primeranosti vzdelávania, gestor a lektor
garant evaluácie pilotného vzdelávania
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.lektor
Ing. Peter Czako, PhD.
gestor a lektor
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.lektor
lektor
doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
gestor a lektor
lektor
Ing. Jana Kopčeková, PhD.lektor
RNDr. Jana Mrázová, PhD.lektor
lektor
gestor a lektor
doc. Ing. Štefan Pogran, CSc.gestor a lektor
gestor a lektor
lektor
prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.gestor a lektor
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.gestor a lektor
Ing. Peter Szovics, PhD.
gestor a lektor
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
lektor
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.projektový manažér, lektor
Ing. Eva Balážová, PhD.garant pre metodiku tvorby VP, gestor a lektor
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.odborný garant
manažér publicity
koordinátor odbornej aktivity 1.1, lektor
Margita Granátováasistent koordinátorov odborných aktivít
úprava a údržba webstránky
Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.lektor
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.lektor
lektor
lektor
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
gestor a lektor
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
lektor
doc. Ing. Marta Habánová, PhD.lektor
lektor
gestor a lektor
doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
lektor
lektor
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
gestor a lektor
lektor
Ing. Iveta Košovská, PhD.
lektor
gestor a lektor
lektor
lektor
doc. Ing. Anna Látečková, PhD.lektor
Ing. Petra Lenártová, PhD.
lektor
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.lektor
doc. Ing. Milan Macák, Dr.gestor a lektor
Ing. Miroslav Macák, PhD.lektor
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.gestor a lektor
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.
lektor
lektor
Ing. Emília Škorecová, CSc.
gestor a lektor
Ing. Boris Šturc, CSc.lektor
lektor
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
gestor a lektor
Ing. Juraj Tulík, PhD.
lektor
lektor
Ing. Daniela Uhrinová, PhD.
lektor
Ing. Viktor Varga, PhD.lektor
Ing. Ivana Váryová, PhD.lektor
lektor
lektor
Ing. Natália Žoldáková, PhD.
lektor
Ing. Jana Černá, PhD.koordinátor aktivity 2.1
finančný manažér
Ing. Martina Hanová, PhD.koordinátor odbornej aktivity 1.2 a 3.1
Ing. Dana Klačková
administratívny pracovník
administratívny pracovník
doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.garant evaluácie pilotného vzdelávania