Projekty

Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt NoGap prepojí výskum a inovácie a prispeje k využitiu inovačného potenciálu malých a stredných podnikov na základe lepšej spolupráce s výskumnými pracovníkmi a využitia prenosu poznatkov vyplývajúcich z výskumu.Celkovým cieľom projektu je posilnenie spolupráce krajín Východného partnerstva a vytvorenie spoločných poznatkov a inovácií týkajúcich sa spoločenskej výzvy - bezpečná, čistá a efektívna energia.
Druh projektu:
FP7 ()
Pracovisko:
Katedra ekonomiky (FEM)
Identifikácia projektu:609531
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2013
Dátum ukončenia projektu:01. 04. 2016
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
spoluriešiteľ
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.riešiteľ
garant projektu
finančný manažér
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ


Nadväzujúce projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, ktoré nadväzujú na projekt Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru. (tematicky, myšlienkovo).

Identifikácia
Názov projektu
StavGarant projektu
818351
POWER4BIO

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:ukončený
zamietnutý