Projekty

Ekonomický rast, svetové komoditné trhy a potravinová bezpečnosť v krajinách strednej a východnej Európe a západného Balkánu

Garant: Ing. Martina Hanová, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt hodnotí vplyv rastúcich svetových cien komodít a spomalenia hospodárskeho rastu na potravinovú bezpečnosť na Slovensku a vo vybraných krajinách strednej a východnej Európy a západného Balkánu. Ekonometrické modely časových radov sa použijú na hodnotenie cenovej transmisie vplyvu svetových cien komodít na domáce ceny poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Analýza kvázi panelových dát sa použije na odhad vplyvu cien, príjmov a ďalších premenných na dopyt po potravinách. Mesačné údaje sa získajú z databázy FAO a Agrárnej platobnej agentúry, zatiaľ čo prierezové hodnoty pre Slovensko a vybraté krajiny strednej a východnej Európy a západného Balkánu budú zhromažďované z národných štatistík rodinných účtov.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0843/14
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2014
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0