Projekty

Kvalita života seniorov a hodnotenie úrovne ich mentálneho zdravia vo vybraných regiónoch SR

Garant: doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na skúmanie seniorskej populácie SR z hľadiska jej mentálnej aktivity a mentálneho zdravia. Primárnym cieľom je na základe dotazníkového prieskumu v troch skupinách seniorov verifikovať ich mentálnu aktivitu. Prvú skupinu budú zastupovať seniori navštevujúci univerzity tretieho veku, druhú skupinu budú tvoriť seniori, ktorí mozgový jogging vykonávajú organizovane v rôznych formách pod odborným vedením (kluby dôchodcov, domy opatrovateľskej služby, a pod.) a tretiu skupinu seniori absolvujúci mozgový jogging sporadicky individuálne, resp. bez tréningu. Stratifikovaným výberom budú oslovení seniori tak, aby boli zastúpené všetky skupiny, ktoré budú vstupovať do analýzy.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0747/14
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2014
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0