Projects

Variantné prístupy merania konkurencieschonosti regiónov

Supervisor: prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Primárny cieľ výskumného projektu spočíva vo verifikácii implementácie variantných prístupov merania konkurencieschopnosti regiónov, opierajúcich sa o multidimenzionálny pohľad s vyústením do špecifikácie pozitívnych a negatívnych aspektov jednotlivých prístupov a návrhu modelu merania konkurencieschopnosti s najvyššou vypovedacou schopnosťou. V súlade s globálnym cieľom budú špecifikované relevantné faktory konkurencieschopnosti regiónov, tak na strane indikátorov ich ekonomického rastu ako aj na strane výsledkov konkurencieschopnosti. Skúmaná bude konkurencieschopnosť regiónov EÚ na úrovni NUTS2 a výsledkom bude ich viacrozmerná typologizácia. Skúmaná bude aj výkonnosť regiónov ako miera efektívnej transformácie faktorov konkurencieschopnosti na výsledky konkurencieschopnosti.
Kind of project:VEGA ()
Department:
Department of Statistics and Operations Research (FEM)
Project status:
Completed
Project start date :01. 01. 2012
Project close date:
30. 12. 2014
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0