Projekty

Vytvorenie a praktická implemetácia slovensko-anglického a anglicko-slovenského on-line slovníka pre biosystémové inžinierstvo

Garant: Ing. Miroslav Macák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predložený projekt je zameraný na lexikografické vytvorenie anglicko-slovenského a slovensko-anglického on-line slovníka pre oblasť biosystémového inžinierstva. Táto oblasť je tvorená problematikou poľnohospodárskej techniky, strojmi a zariadeniami pre využívanie biomasy na energetické účely a priemyselné spracovanie, ale aj technickými prostriedkami pre ochranu a údržbu krajiny. Silná akcelerácia technického rozvoja je sprevádzaná vstupom strojov novej konštrukcie na ktorých sú využívané prvky informačných technológií a telematiky. Technický rozvoj v tejto oblasti sa realizuje na báze anglického jazyka. Vzniká nová terminológia, ktorej zvládnutie je nevyhnutné inováciu pedagogického procesu a je dôležité aj v oblasti komunikovania s výrobcami a predajcami novej techniky.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF), Katedra stavieb (TF), Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
Identifikácia projektu:KEGA 003SPU-4/2013
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2013
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9
Počet výsledkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
PhDr. Johana Jakabovičová, M.A., PhD.gramatická kontrola slovnej databázy
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.tvorba slovnej databázy
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.tvorba slovnej databázy
Ing. Koloman Krištof, PhD.tvorba slovnej databázy
Ing. Miroslav Macák, PhD.vedúci projektu, tvorba slovnej databázy
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.tvorba slovnej databázy
prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, PhD.zástupca vedúceho projektu, tvorba slovnej databázy
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.tvorba slovnej databázy
Ing. František Adamovský, PhD.tvorba web stránky