Projects

Produkčný proces poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy, aplikácie priemyselných hnojív a zvyškov rastlín s ohľadom na zachovanie a zvyšovanie úrodnosti pôdy

Supervisor: doc. Ing. Eva Candráková, PhD.

Basic information      Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Vedecké ciele projektu: - skúmať formovanie produkčného procesu poľných plodín pri rôznych systémoch obrábania pôdy (konvenčné, redukované, minimalizačné), hnojenia priemyselnými hnojivami a využitia rastlinných zvyškov plodín (predplodiny a medziplodiny), - posúdiť vplyv spôsobov obrábania pôdy, hnojenia na hydrofyzikálne vlastnosti pôdy, dynamiku dusíka v pôde v súčasných podmienkach klimatických zmien s cieľom trvalej udržateľnosti hospodárenia na pôde, - efektívnosť poľnohospodárskej produkcie vyhodnotiť formou energetickej bilancie (vklady energie a výstupy) a navrhnúť racionalizačné opatrenia pre pestovanie poľných plodín v osevných postupoch.
Kind of project:
VEGA ()
Department:
Department of Crop Production (FAaFR)
Project identification:
1/0816/11
Project status:
Completed
Project start date :
01. 01. 2011
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:
8
Number of official workers in the project:
0