Projekty

Vytvorenie modernej vysokoškolskej učebnice, terminologického slovníka a e-learningových učebných textov v slovenskom a anglickom jazyku pre predmet šľachtenie hospodárskych zvierat.

Garant: doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predložený projekt si kladie za úlohu vytvoriť modernú vysokoškolskú učebnicu, ktorá by pojednávala okrem základov teórie šľachtenia hospodárskych zvierat aj o najnovších aplikovaných a skúmaných poznatkoch využívaných v šľachtení z oblasti molekulárnej genetiky, genomiky a z oblasti hodnotenia biodiverzity zvierat. Z dôvodu zabezpečenia čo najvyššej kvality a aktuálnosti publikácie bude súčasne vytváraný terminologický slovník šľachtenia zvierat a e-learningové praktické učebné materiály a texty. Učebnica, terminologický slovník a elektronické učené texty budú slúžiť pre internú a externú formu vzdelávania v slovenskom a anglickom jazyku na inžinierskom a doktorandskom stupni študijných odborov a programov zameraných na oblasť genetiky.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Identifikácia projektu:027SPU-4/2012
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0