Projekty

Výskum efektívnosti pestovania poľnej plodiny s podporou priestorovo diferencovaného zavlažovania

Garant: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vedecký projekt je orientovaný na optimalizáciu podmienok pestovania vybranej poľnohospodárskej plodiny (zemiaky) s využitím zásad presného poľnohospodárstva. Systém odberu pôdnych vzoriek bude realizovaný s podporou GPS. Bude sledovaný vplyv priestorovej variability vstupných podmienok na parametre výsledného produktu. Uskutoční sa variabilná závlahová dávka v rámci pozemkov. Pretože prevádzkové náklady neustále stúpajú, v snahe dosiahnuť aplikáciou závlah maximálny efekt, je potrebné vytvoriť podmienky pre elimináciu vplyvu technologických a prevádzkových nedostatkov. Výsledkom riešenia projektu bude vyčíslenie energetických a ekonomických účinkov. Taktiež sa navrhnú opatrenia, ktoré umožnia správne spracovať množstvo vstupov a tým zefektívniť pestovanie plodiny. Na báze presného poľnohospodárstva sa budú sledovať chemické vlastnosti pôdy (obsah organickej hmoty, aktívna, resp. výmenná pôdna reakcia a obsah celkového dusíka), zrnitostné zloženie, infiltrácia, penetrometrický odpor a šmyková pevnosť pôdy.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Identifikácia projektu:VEGA 1/0407/11
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2011
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0