Projekty

Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti produkčného agrosystému.

Garant: prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je realizovaný prostredníctvom piatich odborných aktivít. Predmetom výskumu je využitie informačných technológií pri riadení pestovateľských a technologických postupov a ich vplyv na produkčnú realizáciu a environmentálne vplyvy, využitie IKT pri riadenom pohybe strojov po poli, sledovanie znižovania emisií NOx do atmosféry a v oblasti chovu zvierat využitie nízkoemisných technológií. Výstupy z týchto aktivít budú objektom transferu v rámci aktivity zameranej na vytvorenie útvaru transferu technológií do praxe. Vybuduje sa obsahová, materiálna a personálna platforma pre činnosť tohto útvaru. V prvých rokoch riešenia sa vybuduje technická infraštruktúra, následne sa uskutočnia výskumné práce a projekt sa uzavrie dobudovaním útvaru pre transfer technológií.
Druh projektu:OP Výskum a inovácie ()
Pracovisko:Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 12. 2009
Dátum ukončenia projektu:19. 11. 2013
Počet pracovníkov projektu:24
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0