Projekty

Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov

Garant: doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.

Základné informácie
         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Univerzity sú považované za hybnú silu rozvoja ekonomiky a ich vplyvy sa koncentrujú najmä v regiónoch, v ktorých sídlia. Náš projekt sa zameria na preskúmanie ekonomického významu univerzít pre rozvoj regiónov zo štyroch rôznych pohľadov. Budeme skúmať ich krátkodobé regionálne ekonomické vplyvy, ktoré budú kvantifikované s využitím I-O analýzy. Zároveň preskúmame dlhodobé vplyvy univerzít na rozvoj podnikania a ľudského kapitálu v hosťujúcom regióne. Špecificky sa budeme venovať vplyvu univerzít na rozvoj inovatívneho podnikania prostredníctvom vzniku univerzitných spin off firiem. Budeme sa tiež venovať hodnoteniu efektívnosti a účinnosti politík rozvoja regiónov prostredníctvom podpory univerzít.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
Identifikácia projektu:
APVV-14-0512
Stav projektu:
Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 07. 2015
Dátum ukončenia projektu:
28. 09. 2018
Počet pracovníkov projektu:
8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:7

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Zuzana Jaleczová
pomocník
doc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
garant
Ing. Michal Hrivnák, PhD.
riešiteľ
Ing. Marcela Chreneková, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.riešiteľ